علل و راههای رفع موج دار شدن فرش و تابلوفرش

علل و راههای رفع موج دار شدن فرش و تابلوفرش

نویسنده : مهتاب جواهر خانی (پشتیبانی نقش آرا)

علل موج دار شدن فرش و تابلوفرش

شل بودن قسمتی از چله های تابلوفرش

دفه زنی نامرتب

راههای رفع مشکل

اگر میخواهید تابلوفرش شما موجدار نشود.اولین مرحله باید کنترل کنید تا چله های شما در کل تابلوفرش یکدست باشد.یعنی یک قسمت از بقیه شل نباشد.

هنگام دفه زنی در هر رج , دقت کنید دفتین را در سراسر تابلوفرش یکسان بزنید.یعنی یک قسمت را از بقیه بیشتر دفه نزنید.