مينياتور  کد A38كاهش قيمت اين طرح علت توليد انبوه

قيمت سابق :  790.000 تومان  بوده است


نام طرح : مينياتور دایره هستی - کد A38

تعداد گره : 750

تعداد رج : 490

تعداد رنگ : 115

ابریشم : 9قیمت نخ و نقشه  : 720.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  865.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  770.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 945.000 تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  850.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

107  سانت

68  سانت
با رجشمار  50رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك